Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH
Romanowski Detailing
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego regulamin, zwanego dalej „Regulaminem”, jest określenie zasad
korzystania z kart podarunkowych wydawanych przez Sprzedawcę.
2. W okresie wydawania Kart Podarunkowych Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w
punktach sprzedaży Sprzedawcy:
a) Radom, ul. Kielecka 68/70,
b) Kielce, ul. Radomska 168,
c) Kraków, al. Pokoju 63A,
d) Kraków, ul. Zakopiańska 68.
3. Wydawcą Kart Podarunkowych jest Romanowski Detailing Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Radomiu,
ul. Kielecka 68/70, 26-600 Radom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000796001, dla której akta rejestrowe są
przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 383952471, NIP: 9482619316, zwana dalej
„Sprzedawcą”.
4. Nabywcą Kart Podarunkowych jest osoba fizyczna, w tym także osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, lub spółka prawa handlowego, która otrzymuje od Sprzedawcy
nieodpłatnie Kartę Podarunkową w celu pokrycia lub obniżenia ceny zakupu produktów lub usług
oferowanych przez Sprzedawcę wskazanych w niniejszym Regulaminie.
5. Korzystając Karty Podarunkowej, Nabywca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje
go i będzie stosował się do jego postanowień.
§ 2. Zasady korzystania z Kart Podarunkowych
1. Wydawana przez Sprzedawcę Karta Podarunkowa stanowi dokument potwierdzający
uprawnienie osoby, która otrzymała go od Sprzedawcy, do pokrycia ceny lub obniżenia ceny za
produkty i usługi świadczone przez Sprzedawcę za kwotę w nim określoną w terminie do 31 grudnia
2023 roku.
2. Wykaz usług, które objęte są możliwością skorzystania z Karty Podarunkowej to:
a) Usługa nałożenia powłoki ceramicznej na karoserię pojazdu lub/i folii ochronnej PPF
b) zabezpieczenie wnętrza pojazdu (tapicerki skórzanej, tapicerki materiałowej, plastików
wewnętrznych, listew ozdobnych)
c) zabezpieczenie powłoką ceramiczną felg aluminiowych
d) nałożenie tzw. „niewidzialnej wycieraczki” na szyby pojazdu
e) zabezpieczenie plastików zewnętrznych powłoką ceramiczną
f) korekta lakieru
3. Minimalna kwota usługi, do której można wykorzystać Kartę Podarunkową, to 300 zł brutto.
4. Jeżeli wartość oferowanego przez Sprzedawcę produktu lub usługi, za który zapłacić przy użyciu
Karty Podarunkowej ma zamiar Nabywca, przekracza wartość posiadanej przez niego Karty
Podarunkowej , Nabywca ma prawo do wykorzystania Karty Podarunkowej jako częściowej
zapłaty za dany produkt lub usługę, przy czym Karta Podarunkowa stanowi jedynie uzupełnienie
zapłaty do wartości nominalnej produktu/usługi.
5. Kart Podarunkowych nie można łączyć celem zapłaty za jeden produkt lub usługę.
6. Karta Podarunkowa nie łączy się z innymi promocjami i rabatami aktualnie obowiązującymi
Sprzedawcy.
7. Karty Podarunkowe nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu.
8. Karta Podarunkowa może być wykorzystana tylko jednorazowo, bez możliwości podziału
wskazanej w nim kwoty i wykorzystania jej w różnych terminach.
9. Niewykorzystana w całości przez Nabywcę kwota, na którą opiewa Karta Podarunkowa, nie
podlega zwrotowi.
10. Zamiar skorzystania z Karty Podarunkowej należy zgłosić przed rozpoczęciem czynności
kasowych/wystawiania faktury w punktach sprzedaży Sprzedawcy.
11. Wygląd, kolorystyka oraz kształt Kart Podarunkowych zależeć będą od swobodnej decyzji
Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, iż wydawane przez niego Karty Podarunkowe również w
ramach tej samej puli lub serii mogą różnić się od siebie.
12. Każda Karta Podarunkowa będzie zawierał określoną kwotę brutto.
13. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w następujących
przypadkach:
a. upływu terminu ważności (do dnia 31 grudnia 2023 r.)
b. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jej treści,
c. w razie zauważenia jakichkolwiek poprawek, zmian, przeróbek lub podjęcia wątpliwości co do
autentyczności Karty Podarunkowej .
14. Okres ważności określony w Regulaminie nie podlega przedłużeniu.
15. Karta Podarunkowa nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego.
16. Niewykorzystane w całości, zagubione lub skradzione Karty Podarunkowe przepadają bez prawa
rekompensaty z tego tytułu.
§ 3. Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje dotyczące wydawanych Kart Podarunkowych i ich realizacji Nabywcy
zobowiązani są przesłać w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy.
2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym
reklamację, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Ponadto konieczne jest zwięzłe określenie,
czego reklamacja dotyczy, podanie okoliczności uzasadniających jej złożenie i ewentualnie wskazanie
żądanego sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez
Sprzedawcę.
4. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętej decyzji Nabywca zostanie poinformowany przez Sprzedawcę
pisemnie, na wskazany w reklamacji adres pocztowy.
5. Sprzedawca rozpatrywać będzie reklamacje Nabywców na podstawie Regulaminu.
6. Na podstawie art. 13 RODO, wskazać należy, iż:
a. Administratorem danych osobowych Nabywcy zgłaszającego reklamację w zakresie realizacji
Karty Podarunkowej jest Sprzedawca
b. Dane osobowe Nabywcy zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Konkursie,
przetwarzane będą na potrzeby związane rozpatrzeniem reklamacji i poinformowania o
wyniku jej rozpatrzenia, a także dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń;
c. Przekazanie danych osobowych Nabywcy składającego reklamację, takich jak imię, nazwisko,
adres korespondencyjny, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zgłoszenia reklamacji i
rozpatrzenia jej przez Sprzedawcę;
d. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Nabywcy zgłaszającego reklamację jest
art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
e. Dane osobowe Nabywcy zgłaszającego reklamację w związku z realizacją Karty
Podarunkowej przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz
poinformowania o jej wyniku, a także dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia udzielonej zgody przez
Nabywcę, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym w szczególności tych
wynikających z Ustawy o rachunkowości oraz okresu przedawnienia roszczeń;
f. Dane osobowe Nabywcy zgłaszającego reklamację mogą być przekazywane do podmiotów
trzecich współpracujących ze Sprzedawcą przy rozpatrywaniu reklamacji, w tym podmiotom
świadczącym usługi prawne. Dane osobowe Nabywców nie będą przekazywane do państw
trzecich.
g. Każdy Nabywca zgłaszający reklamację w związku z realizacją Karty Podarunkowej ma prawo
żądać od Sprzedawcy: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do
przenoszenia danych, a także prawa cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie
h. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Nabywcy zgłaszającemu
reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
i. W oparciu o dane osobowe Nabywcy wskazane w reklamacji nie będą podejmować wobec
niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy przez Nabywcę Karty Podarunkowej będą przetwarzane w
celach realizacji Karty Podarunkowej , kontaktu Sprzedawcy z Nabywcą Karty Podarunkowej ,
sprzedaży produktów i usług przy pomocy Karty Podarunkowej , dochodzenia i obrony praw w razie
zaistnienia wzajemnych roszczeń, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako
„RODO”).
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Nabywcę jest Sprzedawca.
3. Podanie danych osobowych przez Nabywcę, w tym przede wszystkim imienia, nazwiska oraz
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przekazania Karty
Podarunkowej , i możliwości skorzystania z niego.
4. Każdy z Nabywców jest uprawniony do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa
do przenoszenia danych, a także prawa cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie – na
zasadach określonych właściwymi przepisami. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Nabywca może zwrócić
się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Nabywcy mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy
realizacji Kart Podarunkowych , w tym realizującym dla niego działania marketingowe, doradcom
zewnętrznym (np. kancelarii prawnej, firmie księgowej), dostawcom usług teleinformatycznych oraz
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe Nabywców będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji
Kart Podarunkowych , nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia udzielonej zgody przez Nabywcę, a po
tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie
usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, których przy zachowaniu należytej
staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec – w szczególności
spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności.
2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podawania przyczyny. O zmianach w treści Regulaminu Nabywcy zostaną powiadomieni poprzez
udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu w punktach sprzedaży Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/03/2023 roku.
5. Wzór Karty Podarunkowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Regulamin

Cookie Consent with Real Cookie Banner